Like us on Facebook   031 425.19.92  office@e-romnja.ro

Amari strategia

Amare aktivitete vortarǎren pen karing: o thanutno vi o themutno nivo (e khethanipnasqo).
Ka-othanutno nivo e aktivitete si:
 • O thovipen and-i aplikacia e projekturǎnqi kaj te opreinkeras e interesurǎ e rromnǎnqe.
 • O opreinkeripen e thanutne iniciativurenqo e rromnǎnqe.
 • O anglethovipen maśkar e autoritete ka-o thanutno/źudecosqo nivo kaj te andrǎras e rromnǎnqeproblemurǎ and-i lenqi agenda.
 • O keripen e netvorkurenqo kaj te das o śajipen e rromnǎnqe te thoven anglal penqe interesurǎ.
 • O azbaipen nesave subjekturenqo, sar si: akćeso ka-e thanutne resurse, o tostipen/i violenca and-o so dikhel e autoritete vaj o khethenipen/i familia, o zabades prandizimos, e ćhejanqi edukacia, e ʒuvlǎnqo sastipen, o akćeso ka-e butǎqe thana etc
 • Buxlǎrindoj socialo vi thamikane servizurǎ trebutne kaj te arakhen pen e ʒuvlǎnqe xakaja.

 • Ka-o themutno nivoe aktivitete si:
 • O keripen jekhe komunikaciaqo maśkar e rromnǎ vi e gaʒǎ, aktivisturǎ vaj feministurǎ, sar jekh śerutno faktoro vaś i baxt amare kampanienqi (lobby vaś verver butǎ arakhle ka-o thanutno nivo, partenerimata etc).
 • I implikacia and-e themutne vi maśkarthemutne netvorkurǎ kaj opreinkeren e iniciativurǎ thovde anglal katar e ʒuvlǎ andar selikane grupurǎ aj na numaj.
 • O buxlǎripen e kampanienqo kaj te maren mamuj e nasul imagine vi e stereotipurǎ kaj dikhen e rromnǎn
 • O keripen e raporturenqo/rodimatenqo ververe temença kaj dikhen e problemurǎ le ʒuvlǎnqe.
 • Estrategiaqi implementacia

  Kasqe das duma?
 • E rromnǎnqe
 • E membrurǎnqe andar thanutne khethanimata
 • E thanutne rromane khethanimatenqe
 • E thanutne autoritetenqe
 • E Unienqe vi e trampikane asoćiacienqe
 • E themutne vi maśkarthemutne ONG-urǎnqe
 • E akademikane institucienqe
 • Watch video

  Gala femeilor rome- mesaj impotriva violentei si sterilizarii femeilor, Mihaela Dragan

  Asociatia E-romnja face parte din Coalitia pentru Egalitate de Gen