Like us on Facebook   031 425.19.92  office@e-romnja.ro

Misia

Asoćiacia E-Romnja kamel tethovel angle, te marel pes kaj te kerel dikhlo e rromnǎnqo aźutipen and-o societeto vi and-o khethanipen. Amare aktivitete avena vortarǎrde karing i implikaciae rromnǎnqivikaring o zorǎripen lenqe poziciaqo and-o rumunikano societeto, and-o khethanipen vi ka-i butǐ. Ame kamas andar amare aktivitete te:
 • maras amen vaś programurǎ e rromnǎnqe
 • ćhivas o dikhipen e genderosqo and-e savorre programurǎ so dikhen e rromen vi na numaj
 • ovas jekh ONG-watch dog kaj mangel kaj e rromnǎnqi imagina te avel ćaćes ćitrini katar o publiko falipen.
 • laćharel e politike vi e akcie line and-e umala: e butǎqi diz, edukacia, sastipen, kris, kultura vaj orso aver umal kaj aśti te anel sarrbarripen vi brakhipen.
 • thovas and-i aplikacia programurǎ kaj te azbas e resa amare misiaqe.
 • Dikhipen vi resa

  Amaro dikhipen si kaj e rromnǎnqo ʒivipen te avel tradini katar o ćaćipen vi socialo thamipen vi ka-o nivo e rumunikane societetosqo vi and-e khethanimata. Patǎs and-e:
 • Emanuśesqe xakaja si vaś savorre
 • Barabar śanse.
 • Parteneripen vi implikacia.
 • Ćivikoparteneripen.
 • Dudale dećizie vi o xakaj ka-e publika informacie.
 • Thanutno kotorliipen vi implikacia e rromnǎnqe and-e dećizie kaj dikhen e khethanipnasqe problemurǎ
 • O arakhipen e rromnǎnqe interesosqo vi lenqireprezentacia.
 • Amari res:

  Te thovas angle, te barǎras vi te vazdas o dikhlǒveripen e rromnǎnqo and-o societeto vi khethanipen. Azbasa amari res andar e avutne objektivurǎ:
 • O peravipen e stereotipurenqo vi e dikhimatenqo palal i selikani identitetae rromnǎnqi.
 • O anglethovipen e modelurǎ andar e rromnǎ.
 • O profesionalo anglekeripen vaś e rromnǎ and-e verver umala kaj si phandlekatar e umala andar e ONG-urǎ.
 • Partenerimata e instituciença phandle katar o umal so dikhel o brakhipen e manuśesqe xakaja.
 • Lenqi implikacia ka-o themutno vi maśkarthemutno nivo andar netvorkurǎ vi ʒuvlikane durusta kaj te arakhen e ʒuvlǎnqe xakaja.
 • O thovipen and-i aplikacia e programurǎnqi vaś o zorǎripen e ʒuvlǎnqo and-e rromane khethanimata vi o barǎripen lenqe themutne kotorliipnasqo.
 • E partenerimatenqo buxlǎripen e trampikane manuśença vaj korporaciença kaj te buxlǎras projekturǎ so dikhen o socialo kotor.
 • O anglethovipen e projekturǎnqo so dikhen i kulturalo mangin and-i Rumunia vi and-o avrutnipen.
 • I implikacia and-e akcie vaś publiko konsultacia kaj te laćharas e publika politike vaś e rroma vi e rromnǎ.
 • O anderǎripen e genderosqo vi e selǎqo and-i śkolutni kurrikulumo and-e generala śkole vi and-e fakultete.
 • O opreinkeripen e thanutne ONG-urǎnqo vi e ʒuvlikane ONG-urǎnqo, rromane vaj na, and-e aktivitete sar: e manuśesqe xakaja, genderosqo barabaripen, trampe, thanutno buxlǎripen vi kulturalo ʒangavipen.
 • I implikacia and-e maśkarthemutne netvorkurǎ vaś e ʒuvlǎ; lobby vi o anglethovipen e rromnǎnqe problemaqo
 • Watch video

  Gala femeilor rome- mesaj impotriva violentei si sterilizarii femeilor, Mihaela Dragan

  Asociatia E-romnja face parte din Coalitia pentru Egalitate de Gen