Like us on Facebook   031 425.19.92  office@e-romnja.ro

Palal E-Romnja

E-Romnja si jekh asoćiacia vazdini and-o berś 2012 katar niśte aktivisturǎ kaj maren pen vaś jekh publiko agendasavite anderǎrel vi e rromnǎnqe problemurǎ. E-Romnja maren pen vaś ipakiv, i integriteta vi o dignipen e rromnǎnqe. Amaro res si tekeras kaj e rromnǎnqi imagina te sikavel o ververipen vi o ćaćipen lenqe ʒivipnasqe. And-i historia, nasul imagine e rromenqe dine anglal katar i media, i literaturavi e uśtadǎ sas len jekh baro impakto opral e rromnǎnqe ʒivimata, butǎ kaj linǎs lenqo akceso ka-e resurse, dinindoj len rigaθe. Lenqe vakǎ si te aven śunde – vaś lenqe phiravimata sar sklavurǎ, lenqi telutni pozicia and-e khethanimata vi/vaj and-e familie, vaś e zorǎqe relacie, vi andrutne, vi avrutne, kaj inkerden len dur katar e thanutne decizie, katar o kotorliipen ka-o socialo ʒivipen, andar kodoja kena-i leneksperienca sar ʒuvlǎ vi selikane ʒene. Tha’ so si maj śerutno si kaj lenqo bidikhlǒveripen sar ʒuvlǎ sas les jekh baro impakto opral e politike vi e programurǎ adoptisarde kaj te laćharel pes lenqi situacia. E politike sikaven e rolurǎ mukhle and-o khethanipen vi and-o societeto. Andar kodoja ame patǎs so si importanto kaj e rromnǎ te aven and-i publiko agenda, sar o jekhto phird and-o prinʒaripen lenqe xakajenqo.

Sostar jekh asoćiacia e rromnǎnqe?

Kodolesqe e rromnǎ nasi and-i publiko agenda aj lenqe problemurǎ na si rezolvisarde andar governosqe politike. Kodolesqe o rumunikano societeto si pherdo nasule dikhimatençavi stereotipurǎnça palal e rromnǎ kaj si te aven peravde Kodolesqe e rromnǎnqe trebul lenqe jekh kadro kaj te sikaven lenqe preokupacie vi lenqe patǎjmata; trebul len jekh khethanipen saveça te phanden pen vi kaj te sikaven penqe phiravimata Kaj e rromnǎ te aven dikhle and-o publiko vi prinʒarde vaś lenqo aźutipen and-o khethanipen vi/vaj and-o societeto Kodolesqe e rromnǎn na-i len dosta opreinkeripen, thaj e akanutne programurǎ naandrǎren vi lenqe trebaimat.

Watch video

Gala femeilor rome- mesaj impotriva violentei si sterilizarii femeilor, Mihaela Dragan

Asociatia E-romnja face parte din Coalitia pentru Egalitate de Gen